Loading...

Sofinanciranje projektov

Procesne izboljšave 2019 - 2020


V okviru javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20««, smo uspešno kandidirali z oddano prijavo in pridobili sofinanciranje izvedbe predlaganega projekta.


Javni razpis »Procesne izboljšave 2019 - 2020«, izvaja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) in sicer v okviru evropske kohezijske politike v Sloveniji. Na razpis se je naše podjetje prijavilo s projektom: »Nova definicija vzpostavitve poslovnih procesov ter optimalnejše poslovanje in komunikacija s strankami z vzpostavitvijo dokumentnega sistema v oblaku«. Prijava je bila uspešna in za izvedbo projekta bomo prejeli sofinanciranje v višini 20.000,00 EUR.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Projekt se bo predvidoma izvajal do 30.08.2020.


Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP.«.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si.